Sunday, December 21, 2014

आ.व. २०७१/७२को मङ्सीर मसान्त सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको विवरण अद्यावधि बारे

आ.व. २०७१/७२को मङ्सीर मसान्त सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ। उक्त विवरण हेर्न तलको Link मा Click गर्नुहोला।

http://www.dharan.gov.np/social_development_ss_list.asp

No comments:

Post a Comment