Sunday, December 20, 2015

आ.व. २०७३/७४ को योजना छनौटको लागि हुने वडा भेला सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७३/७४ को योजना छनौटको लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा वडा भेला हँदैछ। जानकारीको लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।

No comments:

Post a Comment